baki

ATM Virtual: اولین موفقیت برای تجارت آنلاین

04 تیرماه | 99

این نمایشگاه به دلیل توجه به روندهای نوظهور و همچنین فرصت ها و چالش هایی که به طور مستقیم بر صنعت سفر و جهانگردی در میان همه گیری های بهداشت جهانی Covid-19 تأثیر می گذارد ، میهمانان 140 کشور را به خود جلب کرد.