baki

چگونه شرکتهای هواپیمایی نسبت به COVID-19 پاسخ داده اند

صنعت هواپیمایی توسط همه گیر COVID-19 خراب شده است. با این حال ، برخی از شرکت های هواپیمایی بهتر از سایر کشورها حرکت کرده اند.

25 تیرماه | 99

شرکت شخصی NerdWallet به تازگی برخی از پاسخ های شرکتهای هواپیمایی برتر در مورد بحران کرونا ویروس را مورد بررسی قرار داده و به دنبال انعطاف پذیری رزرو ، اقدامات بهداشتی و ایمنی اجرا شده و سایر اقدامات صورت گرفته است که یا تجربه مشتری را بهبود بخشیده و یا مانع آن شده است تا مشخص کند کدام یک از بحران های جاری بهتر برطرف میشود .