baki

سفر به سرزمین بزرگ سفید - کانادا

سفر به سرزمین بزرگ سفید - کانادا

کانادا کشوری است در شمال قاره آمریکاکه با وسعت ١٠ ميليون کيلومترمربعی دومين کشور بزرگ جھان ميباشد که پایتخت آن اتاوا است. کانادا سرزمين فرھنگ ھا و مردم گوناگون ميباشد،بومی ھای این کشور سالھاست در این کشور زندگی ميکنند اما بقيه جمعيت مھاجران این کشور ھستند که این موضوع باعث شده کانادا را سرزمين مھاجران می نامند.گوناگونی زبان در این کشور بسيار است اما زبان رسمی کانادا انگليسی،آمریکایی و فرانسوی است.

ویزای کانادا  - باکی

ویزای کانادا :

برای سفر به کانادا اول از ھمه باید اقدام به درخواست ویزا کنيد که با توجه با ھدف شما از سفر به کانادا نوع ویزا متفاوت می باشد.

ویزای توریستی کانادا :

ویزای توریستی کانادا به شما اجازه می دھد که وارد خاک کانادا شوید و برای مدتی معين در این کشور اقامت کنيد. ایرانيانی که باھدف اقامت کوتاه مدت به کانادا سفر می کنند نيازمند ویزای توریستی ھستند؛ مگراینکه دارای اجازهٔ اقامت دائم باشند یا شھروندی کانادا را دریافت کرده باشند. اگر ھدف تان بازدید از جاذبه ھای این کشور است یا برای شرکت در کنفرانس ھا یا ھمایش ھا، دیدن دوستان، آشنایان و اعضای خانواده یا ملاقات ھای کاری به کانادا می روید، باید برای دریافت ویزای توریستی کانادا اقدام کنيد. خوب است بدانيد کانادا ھزینه ھای درمانی و بيمارستانی گردشگران را پرداخت نمی کند. بنابراین بھتر است پيش از سفر، برای خرید بيمهٔ سفر با پوشش ھای مناسب پزشکی اقدام کنيد.

ویزای کانادا  - باکی

ویزای توریستی کانادا برای افرادی است که برای گردشگری و بازدید از کانادا قصد سفر به این کشور را دارند. این ویزا ھم می تواند به صورت صادر شود. لازم به ذکر است که ھر دوی این ویزاھا برای مدت زمان (multiple) و ھم می تواند به صورت چند بار ورود (single) یک بار ورود معينی اعتبار دارد. اگر برای ویزای یک بار ورود درخواست دھيد شما فقط یک باراجازه ی ورود به کانادا را دارید ولی اگر برای ویزا چند بار ورود درخواست دھيد شما چند بار اجازه ی ورود به کانادا را خواھيد داشت. جالب است بدانيد ویزای چند بار ورد یا ھمان ویزا مولتی 10 سال اعتبار دارد اما به دليل این که اعتبار پاسپورت ایرانی ھا 5 سال می باشد این ویزا در ایران 5 سال اعتبار دارد.

مدارک مورد نياز ویزا توریستی کانادا:

1. اصل پاسپورت با حداقل 1 سال اعتبار

2. ترجمه شناسنامه و کارت ملی

3. فرم اطلاعات فردی و خانوادگی متقاضی

4. یک قطعه عکس 3.5 در 4.5 رنگی

5. پاسپورت ھای باطل شده قبلی

6. گواھی اشتغال به تحصيل

7. در صورتی که فرد متقاضی متاھل است، می بایست، گواھی ازدواج را به ھمراه داشته باشد.

8. در صورتی که فرد متقاضی کارمند می باشد، می بایست ترجمه فيش حقوقی 2 ماه اخير، بيمه 2 ماه اخير و حکم کارگزینی را تھيه نماید.

کارفرمایان نيز مدارک مشخصی را برای اخذ ویزای توریستی باید تھيه کنند. از جمله مدارک لازم برای ویزای کانادا که کارفرمایان باید تھيه کنند، می توان به ترجمه بيمه و فيش حقوقی کارمندان در 2 ماه اخير، پرداخت ھای مالی آخر، نامه تمکن مالی شرکت و …. اشاره کرد.

مدت زمان اعتبار ویزا توریستی کانادا :

ادارهٔ مھاجرت کانادا مدت زمان اعتبار ویزای توریستی را برای ویزای سينگل شش ماه و برای ویزای مولتيپل ١٠ سال اعلام کرده است اما صرف نظر از زمان اعلام شده، ویزای توریستی تا پایان مھلت اعتبار گذرنامه اعتبار دارد. دارنده ویزای مالتيپل ھر ۶ ماه باید از خاک کانادا خارج شود. دارنده ویزای سينگل پس از خروج از کانادا باید مجددا برای اخذ ویزا اقدام کند. نکته مھمی که در پروسه اخذ ویزا باید در نظر داشت این است که افسر مھاجرت و افسر پرونده نقش بسيار پررنگ و مھمی در تعيين مدت زمان اعتبار ویزای توریستی است. افسر پرونده، مولتی یا سينگل بودن ویزای شما را مشخص می کند. ھمچنين افسر مرزی مستقر در فرودگاه، مدت اعتبار ویزای شما را تعيين می کند؛ بنا به تشخيص ایشان، مدت اعتبار ویزا ممکن است کمتر یا بيشتر شود. فراموش نکنيد پس از صدور ویزا، متقاضی فرصت دارد تا زمان درج شده در برچسب ویزا وارد کانادا شود، در غير این صورت ویزای او باطل خواھد شد.

ویزای تحصيلی کانادا :

برای تحصیل در کانادا باید اجازه تحصیل ( study permit ) که به منزله ویزای تحصیلی کاناداست داشته باشید . برای دوره ھای آموزشی

یا تحصيلی کمتر از ۶ ماه، نيازی به اخذ ویزای تحصيلی نيست، اما بھتر است حتی برای دوره ھای آموزشی کمتر از ۶ ماه نيز ویزا دریافت

کنيد. زیرا اگر دوره تان طولانی شود یا تصميم داشته باید که دردوره دیگری ثبت نام کنيد برای درخواست ویزای تحصيلی نخست باید خاک کانادا را

ترک کنيد. در صورت داشتن ویزای تحصيلی با نزدیک شدن به پایان اعتبار آن می توانيد در داخل کانادا برای تمدید آن اقدام کنيد. کانادا دارای بھترین دانشگاه ھا در دنيا می باشد، به ھمين دليل طرفداران زیادی از سرتاسر جھان برای تحصيل به خود جلب کرده است. برای درخواست ویزای تحصيلی کانادا باید از موسسات آموزشی تعيين شده نامه پذیرش دریافت کنيد. ھمچنين به غير از مدارکی که برای اخذ ویزای توریستی کانادا لازم است دربعضی موارد ممکن است برای اخذ ویزای کانادا از شما مدارک معاینه پزشکی بخواھند.

مدارک ویزا تحصيلی کانادا :

1. یک قلعه عکس 3.5 در 4.5 رنگی

2. اصل پاسپورت با اعتبار کافی

3. فرم درخواست ویزای تحصيلی

4. از سوی دانشگاه مقصد LOA ٠۴ نامه پذیرش

5. ترجمه کارنامه و ریز نمرات 3 سال گذشته

6. رسيد پرداخت ھزینه ھای شھریه دانشگاه مقصد

7. فرم اطلاعات خانوادگی

8. ترجمه کارت واکسيناسيون

9. فرم توصيه نامه

10. تایيدیه WES برای افراد متقاضی ثبت نام در دانشگاه و کالج

11. مدارکی که نشان دھنده تمکن مالی شما باشد ،شامل گردش حساب بانکی معتبر ،تمکن مال معتبر

12. در صورتی که فرد متقاضی متاھل می باشد، می بایست، سند ازدواج خود را نيز به ھمراه داشته باشد.

انواع ویزای تحصيلی کانادا :

ویزای دانش آموزی کانادا: تحصيل افراد زیر ١٨ سال در ھریک از مقاطع تحصيلی در مدارس کانادا.

ویزای دانشجویی کانادا: تحصيل افراد بالای ١٨ سال در ھر یک از مقاطع تحصيلات عالی ازجمله کالج، دانشگاه و مؤسسات آموزشی معتبر دیگر.

اعتبار ویزا تحصيلی کانادا :

ویزای تحصيلی تا ٩٠ روز پس از پایان دورهٔ آموزشی اعتبار دارد. دورهٔ آموزشی زمانی پایان یافته تلقی می شود که شما اعلان پایان دوره را از مؤسسهٔ محل تحصيل خود دریافت کنيد. برای دریافت ویزای تحصيلی کانادا داشتن نامهٔ پذیرش از مؤسسات آموزشی معتبر، ضروری است. نامه باید دربردارنده شھریهٔ پرداختی، تاریخ شروع، پایان و ثبت نام دوره باشد. جھت تحصيل در کبک باید گواھی پذیرش از کبک ( CAQ ) را نيز دریافت کنيد که ادارهٔ مھاجرت کبک ( MID ) آن را صادر میکند ، بھتر است از مؤسسهٔ آموزشی مربوطه بخواھيد ھمهٔ جزئيات مربوط به درخواست تحصيل در کبک را در اختيارتان بگذارد. برای درخواست ویزای تحصيلی، لزومی ندارد تا صدور و دریافت ( CAQ ) صبر کنيد، نامهٔ تأیيد ادارهٔ مھاجرت مبنی بر درخواست ( CAQ ) هم جهت درخواست ویزا کافی است . پس از ارائه نامه تائید اداره مهاجرت سفارت مهلت زمانی مشخصی را جهت ارائه ( CAQ ) مشخص میکند .

ویزای کار کانادا :

کانادا به دليل اقتصاد قوی، بالا بودن سطح پژوھش و نوآوری، پایين بودن ماليات و کم بودن ھزینه ھای کسب و کار و کيفيت بالای زندگی یکی از بھترین مکان ھا برای کسب و کار می باشد. برای گرفتن ویزای کار کانادا به شرکت یا کارفرمایی نياز می باشد که شھروند یا مقيم دائم کانادا باشد. ھمچنين اداره منابع انسانی و توسعه کانادا باید مجوز کاری که از سوی اداره مھاجرت کانادا صادر می شود را تایيد کند که بر اقتصاد کانادا اثر منفی نخواھد داشت. برای این که مجوز کاری کانادا را اخذ کنيد به شرکت یا کارفرمایی نياز است که شھروند و یا ساکن دائمی کانادا باشد.

کشور کانادا بر اساس یک سری فعاليت ھای خاص که از سمت دولت کانادا اعلام می شود مجوز صادر کند که باید برای توسعه ی اقتصاد کشور کانادا ارزشمند و مفيد باشد. شما باید ثابت کنيد شرایط شغل مورد نظر را در کانادا دارید.

ویزای کار کانادا از طریق اکسپرس اینتری Express Entry :

این نوع ویزای کانادا برای افرادی است که تمایل دارند نسبت به دریافت اقامت کاری کانادا اقدام کنند. بر اساس آن افراد در ابتدا وارد یک سيستم امتياز بندی می شوند و پس از تائيد صلاحيت، از آن ھا برای کار در این کشور دعوت به عمل می آید. معمولاً امتياز بندی ویزای کار کانادا بر اساس موارد زیر صورت می گيرد:

مليت،سن،سطح زبان،جزئيات پيشنھاد شغلی،تحصيلات

مدارک مورد نياز ویزا کاری کانادا:

شخص متقاضی کار در کانادا باید کليه مدارک ویزای کار کانادا و اجازه کار در کانادا را از کارفرمای خود دریافت کند و ھمچنين اسناد و فرم ھای زیر را نيز جھت ارائه فراھم آورد:

1. سند مسافرتی و یا گذرنامه معتبر

2. دو قطعه عکس از شخص متقاضی و اعضای خانواده

3. شواھدی مبنی بر اینکه الزامات شغل خود را در آینده برآورده می نمایيد

4. در صورت لزوم گواھی D’Acceptation du Quebec

5. اثبات روابط با ھمسر، فرزندان و شرکای کاری

6. فرم درخواست اجازه کار ( IMM1295 )

7. تکميل فرم اطلاعات خانوادگی ( IMM5645 )

8. ليستی از بررسی اسناد تکميل شده ( IMM5488 )

ھزینه ویزای کار کانادا :

ھزینه ویزای کار کانادا برای متقاضيان دریافت این ویزا شامل ھزینه درخواست از سفارت کانادا، ھزینه انگشت نگاری و ھزینه Open work permit holder می شود که این ميزان مبلغ، بسته به نوع دریافت ویزای کاری کانادا ( ھمانند ردیف شغلی، تخصصی بودن کار، گذراندن دوره ھای خاص برای کار، ھزینه ھای مربوط به وکيل و …) متفاوت می باشد.توجه شود که ھمه این ھزینه ھا باید بصورت نقدی و در نمایندگی ھای معتبر موجود در کانادا پرداخت شود.

ویزای مطالعاتی کانادا :

این ویزا به واجدین شرایط به منظور بالا بردن تبادلات علمی و فرھنگی بين کانادا و کشور ھای دیگر اعطاء می شود. معمولا کسانی که برای این

نوع ویزای کانادا درخواست می دھند از شرایط علمی و پژوھشی خاصی برخوردارند و می توانند دانش خود را در اختيار سایرین قرار دھند. کسانی

که قصد اخذ این ویزا را دارند پس از این که از دانشگاه مربوطه و یا موسسه علمی پذیرفته شدند می توانند جھت اخذ این ویزا اقدام کنند.

مدارک مورد نياز ویزای مطالعاتی کانادا:

1. اصل پاسپورت جدید+ پاسپورت قدیمی

2. * یک قطعه عکس رنگی جدید با زمينه سفيد 5*4.5

3. ترجمه شناسنامه، سند ازدواج و اسناد ملکی

4. تکميل فرم اطلاعات فردی و فرم اطلاعات خانوادگی برای ھر یک از متقاضيان به صورت جداگانه

5. مدارک مالی

6. گواھی اشتغال به تحصيل در صورت دانشجو بودن

7. رزومه کامل و عکس دار با ذکر تمامی تاریخ ھا و سوابق شغلی

8. نامه پذیرش از دانشگاه کانادایی

9. ترجمه آخرین مدرک تحصيلی و ترجمه ریز نمرات آخرین مقطع تحصيل

10. نامه از دانشگاه محل تحصيل یا وزارت علوم ایران مبنی بر اینکه شما را حمایت مالی می کنند.

11. ارائه مدرک زبان معتبر (در صورت لزوم)

مزیت ویزای فرصت مطالعاتی در کانادا :

1. تجربه بينظيری برای تحقيق و یادگيری در دانشگاه ھای کانادا را فراھم می نماید.

2. برنامه ای ایده آل برای تحصيل در برترین دانشگاه ھای جھان به ویژه کانادا خواھد بود.

3. فرصت مطالعاتی امکان مشارکت ھای علمی یا انتشار مقاله با اساتيد مطرح دانشگاه کانادا را فراھم می سازد.

4. زمان خوبی برای شرکت در کنفرانسھا و ھمایشھای معتبر بين المللی است.

5. تجربه خوبی برای زندگی و کسب تجارب کاری دردانشگاه ھای معتبر را در اختيار دانشجویان قرار می دھد.

6. فرصت مطالعاتی، برای جذب ھيأت علمی در دانشگاه ھا بسيار تأثيرگذار است و به عنوان سوابق علمی متقاضی در نظر گرفته می شود.

ویزای سرمایه گذاری کانادا :

برای اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا ھم می توانيد از طریق سرمایه گذاری برنامه دولت فدرال و ھم از طریق سرمایه گذاری برنامه کبک اقدام

کنيد.این نوع ویزا به کسانی داده ميشود که شرایط کامل سرمایه گذاری را طبق قواننين فدرال دولت کانادا داشته باشند.

مدارک مورد نياز ویزا سرمایه گذاری کانادا:

واجدین شرایط برای سرمایه گذاری مھاجرتی و دریافت ویزای کارفرمای کانادا، باید تمام شرایط زیر را داشته باشند:

– متقاضی سرمایه گذاری مھاجرتی (و ھمسرش) باید حداقل مبلغ ١۶٠٠ ھزار دلار کانادا سرمایه شخصی داشته باشد.

– متقاضی شرایط سرمایه گذاری در کانادا باید حداقل به مدت دو سال سھامدار یک شرکت خصوصی بوده باشد. اگر متقاضی سرمایه گذاری مھاجرتی شرکت مختص خود نداشته باشد، باید حداقل ٢ سال تجربه مدیریت به عنوان یک کارمند حقوق بگير در یک شرکت معتبر داشته باشد.

– متقاضی سرمایه گذاری مھاجرتی باید مبلغ ٢۴٠ ھزار دلار کانادا شامل تمام ھزینه ھای کارگزاری دولتی و مبلغ ٨٠٠ ھزار دلار کانادا به عنوان ودیعه OR برای مدت ۵٫۵ سال بدون دریافت سود سرمایه گذاری کند. ھر دو گزینه در قرارداد مھاجرتی ذکر می شود.

– پرداخت یکجای ٢۴٠ ھزار دلار کانادا (گزینه انتخابی توسط ٩۵ درصد از سرمایه گذاران مھاجر)

سرمایه گذاری با ثبت شرکت در کانادا :

برای شما یک شرکت در کانادا ثبت می گردد. مبلغ مذکور در حساب ایالت سپرده می گردد و پس از آنکه کسب و کار مورد نظر متقاضی مھاجرت

به کانادا ایجاد شد می بایست بطور متوالی گزارش ھایی را به اداره مھاجرت کانادا ارسال نمایيد و روند کسب و کار خود در کانادا را توضيح دھيد.

ویزای شما در مدت این دوسال ویزای کار می باشد بنابراین فرزندان شما به عنوان یک خارجی اجازه تحصيل در کانادا خواھند داشت. ھمچنين از

بيمه و مزایای بين المللی می بایست استفاده نمایيد.