baki

معیارهای اولویت بندی واکسن COVID-19

ویژگی ها و معیارهای پیشنهادی ملاحظاتی را برای ارزیابی و اولویت بندی واکسن های کاندید COVID-19 در نظر گرفته است که برای توسعه بیشتر توسط WHO بررسی می شود.

09 آذر | 99

مخاطبان هدف شامل دانشمندان واکسن ، تولیدکنندگان محصول ، تولیدکنندگان ، تنظیم کنندگان و آژانس های تأمین مالی هستند. ویژگی و معیارهای زیر برخی از ملاحظات ساختارهای موردی واکسن های COVID-19 WHO در آینده را با تأکید بر اولویت بندی برای ارزیابی مرحله IIb / III بیان می کند. معیارهایی که در رتبه بندی واکسن ها از اهمیت زیادی برخوردار است در جدول به صورت پررنگ گزارش شده است. WHO همچنین راهنمای امتیازدهی را برای ارتقا ، ثبات و پیش بینی ارزیابی ارائه می دهد.