baki

خلبانان چند ساعت مجاز به کار هستند ؟

محدودیت هایی که یک خلبان می تواند چند ساعت در روز ، هفته یا ماه کار کند ، می تواند پیچیده باشد و توسط سازمان نظارتی برای هر ایالت تجویز می شود. کشورهای اروپایی اکنون محدودیت های زمان میزان ساعاتی که خلبانان می توانند در یک روز کار کنند ، با توجه به سازگاری در منطقه زمانی آنها ، میزان بخش هایی که می خواهند فعالیت کنند (تعداد پروازها) و تعداد خدمه پرواز (هواپیما) در پرواز (برای پروازهای طولانی) متفاوت است. همچنین محدودیت هایی در مورد کارهایی وجود دارد که چند شروع زود هنگام در یک ردیف یا زمان تعطیل مورد نیاز بعد از پروازهای شبانه وجود دارد. شرایط مشخصی برای روزهای تعطیل در طی مدت زمانی معین ، حداکثر محدودیت زمان پرواز و کار برای مدت 7 روز ، 14 روز ، 28 روز و سالانه وجود دارد که در مثال زیر قابل مشاهده است. همچنین الزاماتی وجود دارد که حداقل زمان استراحت (به طور معمول 12 ساعت باشد اما می تواند کمتر یا بیشتر) بین هر روز پرواز باشد.

هواپیما - هلدینگ باکی

حداکثر ساعت وظیفه در 7 روز / 14 روز / 28 روز :

EASA که خطوط هوایی اروپایی را اداره میکند،موارد زیر را توضیح میدهد. مدت زمان کل وظیفه ای که می توان به یک عضو خدمه اختصاص داد نباید بیشتر باشداز:

60ساعت کار در هر 7 روز متوالی

110ساعت کار در هر 14 روز متوالی.

190ساعت کار در هر 28 روز متوالی ، به همان اندازه که در کل دوره حضور داشته باشد ، گسترش می یابد.

یک دوره وظیفه زمانی اینگونه تعریف می شود که یک خلبان برای شروع وظایف خود در هنگام پرواز ، وارد فرودگاه شود تا بعد از فرود پس از اتمام وظایف پس از پرواز ، به فرودگاه برگردد. (به طور معمول وقتی ترمز پارکینگ آزاد می شود) تا زمان توقف هواپیما (ترمز پارکینگ) برای خدمهدوره وظیفه است .

هواپیما - هلدینگ باکی

حداکثر ساعت سال و ماه در یک پرواز:

زمان پرواز برای خلبانی که بعنوان خدمه آن بخش انخاب شده است درماه وسال نباید بیشتر از:

(1) 100 ساعت زمان پرواز در هر 28 روز متوالی.

(2) 900 ساعت زمان پرواز در هر سال تقویم. و

(3) 1000 ساعت زمان پرواز در هر 12 ماه تقویم متوالی باشد .

هواپیما - هلدینگ باکی

ساعت ها در یک روز :

از نظر ساعاتی که یک خلبان می تواند در یک روز کار کند ، ممکن است تعجب کنید که می دانید معمولاً خیلی بیشتر از رانندگان کامیون است. یک دوره وظیفه پرواز یک کار یک روزه است و از زمانی که یک خلبان وارد فرودگاه می شود تا وظایف خود را قبل از پرواز انجام دهد ، شامل بررسی برنامه ریزی سوخت ، آب و هوا و اطلاع رسانی از خدمه است. سپس آنها باید به اندازه کافی زود هنگام به هواپیما بروند و برای سوار شدن به مشتریان چک های خود را تکمیل کنند وبه پرواز بپردازند. بیشتر پروازهای کوتاه مدت دارای مدت پروازی هستند که 1 ساعت قبل از پرواز شروع می شوند و درمسافت طولانی معمولاً 90 دقیقه قبل از پرواز انجام میشود .

هواپیما - هلدینگ باکی

یک دوره وظیفه پرواز زمانی پایان می یابد که خلبان ترمز پارک را در فرودگاه ورودی نهایی قرار دهد. اگرچه خلبانان پس از این کار هنوز کارهایی دارند که باید انجام دهند ، اما اگر آنها خسته باشند زیرا دیگر در حال پروازبامسافر نیستند ، خطرناک به نظر نمی رسد که بخواهندبه استراحت بپردازند!

یک روز معمولی کوتاه حمل و نقل:

یک روز کاری معمولی ، یک خلبان را میتوان اینجوری گزارش کرد که اوایل صبح به عنوان مثال در فرودگاه انگلستان برای پرواز به مدیترانه ، شاید جایی در اسپانیا ، میخواهند پرواز کنند و شاید دوباره ظرف یک ساعت دیگر به جایی نزدیکتر پرواز کنند. احتمالاً در داخل انگلیس یا در اروپا که نزدیک است .

هواپیما - هلدینگ باکی

فراموش نکنید گرچه دوره وظیفه پرواز با پایان یافتن ترمز پارک از نظر محدودیت قانونی در مورد مقررات خاتمه می یابد ، خلبانان هنوز مجبورند با مشتریان خود خداحافظی کنند ، بررسی های پرواز پس از پرواز خود را بر روی هواپیما انجام دهند ، پرونده های مربوط به پرواز رادر دفتر تهیه کنند.و بعد ، به پارکینگ بروید و به سمت خانه رانندگی کنید.

خلبانان بین پروازها چقدر استراحت دارند؟

به طور کلی ، خلبانان اگرپرواز بیش از 12 ساعت باشد به 12 ساعت استراحت یا مدت زمان انجام قبلی احتیاج دارند. اگر یک خلبان به مدت 8 ساعت در وظیفه بود ، به 12 ساعت استراحت احتیاج دارند ، اما اگر 16 ساعت در کار بودند ، به 16 ساعت استراحت احتیاج دارند. در صورت بروز تاخیر ، این شرایط ممکن است در برخی شرایط کاهش یابد و شما از پایگاه خانه خود دور باشید.