baki

حمایت مالی از اعضای خانواده در کانادا

اگر شما یک شهروند / مقیم دائم کانادا هستید و یک عضو خانواده دارید که می خواهد به کانادا مهاجرت کند ، فرصتی برای کمک به آنها دارید. شما می توانید این کار را از طریق برنامه حمایت مالی خانواده کانادا انجام دهید.یعنی شما می توانید حامی آنها شوید و درخواست مهاجرت آنها را آسان تر کنید.حامی مالی و اعضای خانواده آنها که در خارج از کشور زندگی می کنند باید شرایط خاصی را داشته باشند تا بتوانند در برنامه حمایت مالی خانواده کانادا واجد شرایط باشند.

ویزا کانادا - هلدینگ باکی

چه کسی می تواند از کانادا حمایت مالی کند؟

شما می توانید حمایت مالی کنید:

همسر ، شریک قانون یا فرزند مشترک

والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ

سایر خویشاوندان (فقط در صورت رعایت معیارهای خاص)

چگونه می توانم حامی اعضای خانواده ام باشم؟

اگر واجد شرایط زیر باشید ، واجد شرایط دریافت حامی در کانادا هستید:

شما یک فرد بالغ هستید.

شما تابعیت کانادا یا اقامت دائم را در اختیار دارید.

شما باید ثابت کنید که می خواهید زندگی خود را در کانادا ادامه دهید پس از افرادی که شما حامی آنها می شوید.

طبق قانون هند کانادا در کانادا به عنوان یک هندی ثبت نام کرده اید.

شما درآمد مالی کافی برای تأمین افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید ، برخوردار هستید.

شما کمک های اجتماعی دریافت نمی کنید (غیر از معلولیت).

شما سابقه جنایی ندارید.

شما وام بدون مهاجرت ، وثیقه عملکرد یا پرداخت حمایت از خانواده اجباری (حمایت از کودک ، نفقه) ندارید *

ویزا کانادا - هلدینگ باکی

شما اعلام ورشکستگی نکرده اید. *

برای همسر ، شریک زندگی یا فرزند:

شما نمی توانید در پنج سال گذشته توسط خود یک همسر / شریک دیگر حمایت مالی کنید.

شما نمی توانید تعهدات مالی باقیمانده نسبت به همسر / شریک زندگی خود در گذشته داشته باشید.

حمایت مالی از خانواده برای کانادا برای همسر ، شریک زندگی یا فرزند

شما مجاز به حمایت مالی خود هستید:

همسر

اگر می توانید از همسر (زن / شوهر) حمایت مالی کنید:

این دو شما به طور قانونی ازدواج کرده اید

شما هر دو بالای 18 سال هستید

شریک عرفی:

اگر می توانید از شریک زندگی مشترک خود حمایت مالی کنید:

آنها 18 سال دارند

شما در یک رابطه زناشویی هستید

حداقل 12 ماه متوالی با هم زندگی کرده اید

اگر برای مدت زمانی از هم جدا زندگی می کردید ، باید کوتاه و موقتی باشد

ویزا کانادا - هلدینگ باکی

شما می توانید در مورد روابط عرفی خود اثبات کنید. شما می توانید این کار را توسط:

نشان دادن دارایی مشترک شما

به شما نشان می دهد که یک قرارداد اجاره یا اجاره به اشتراک می گذارید

به شما نشان می دهد که قبض های ابزار را با هم پرداخت می کنید

نشان دادن همان آدرس در اسناد مهم (گواهینامه رانندگی ، بیمه نامه)

شریک زندگی مشترک

اگر می توانید از شریک زندگی زناشویی خود حمایت مالی کنید:

آنها بالای 18 سال هستند.

آنها در خارج از کانادا زندگی می کنند.

شما حداقل 1 سال در یک رابطه بوده اید.

ویزا کانادا - هلدینگ باکی