baki

نرخ تورم مواد غذایی بررسی شده است

مرکز آمار ایران گزارش جدیدی را منتشر کرده است که تغییرات قیمت 53 ماده غذایی را در ماه منتهی به 21 سپتامبر - ششمین ماه سال جاری ایران بررسی می کند.

14 مهر | 99

بیشترین افزایش قیمت ماه به ماه برای یک ماده غذایی در ماه مورد بررسی در مناطق شهری برای خیار با 22.3٪ ثبت شده است. یک کیلوگرم خیار با قیمت 70372 ریال (24 سنت) فروخته شد. مرکز آماری ایران گزارش داد ، دومین و سومین افزایش قیمت ماهانه در این مدت برای بادمجان با 21.6 درصد و موز با 20.4 درصد ثبت شده است. یک کیلوگرم بادمجان در ماه گذشته 56987 ریال (19 سنت) فروخته شد و یک کیلوگرم موز با قیمت 209255 ریال (70 سنت) به فروش رسید.