baki

سیستم های تشخیص چهره

علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت روز شنبه گفت آنها برای شناسایی افرادی که از پوشیدن ماسک صورت خودداری می کنند ، دوباره سیستم های شناسایی چهره را که از قبل در دسترس هستند استفاده می کنند.

21 مهر | 99

رئیسی با اشاره به اینکه رانندگان تاکسی و اتوبوس و همچنین شرکت های آنها به دلیل ارائه خدمات به متخلفان Covid با جریمه روبرو می شوند ، افزود: "ماشین های شخصی جریمه نمی شوند اما اگر کسی ماشین را بدون استفاده از نقاب ترک کند ، جریمه می شوند. افسران پلیس ، نیروهای داوطلب بسیج و بازرسان وزارت بهداشت اجرای اقدامات محدود کننده جدید را بر عهده دارند. بیش از 4،480 بیمار در شرایط جدی هستند و 406،000 نفر از بیماری مسری بهبود یافته اند. ایران 4.3 میلیون آزمایش برای شناسایی عفونت ها انجام داده است و به زودی ظرفیت آزمایش روزانه خود را 10 هزار نفر افزایش می دهد. ویروس های کرونا ویروس جهانی از 37.5 میلیون نفر گذشته و کشته ها به 1.07 میلیون نفر رسیده است. ایران سیزدهمین رتبه را در سراسر جهان دارد.