baki

ویروس کرونا در اسرائیل بیداد می کرد. اما یک برنامه واکسیناسیون سریع نتایج چشمگیری دارد

اسرائیل توانسته است بیش از نیمی از جمعیت خود را در برابر COVID-19 فقط در مدت پنج هفته واکسینه کند ، که تأثیر چشمگیری بر میزان آلودگی آن دارد.

26 بهمن | 99

این بالاترین درصد در جهان است و بیشتر واکسن های مورد استفاده در اسرائیل تاکنون از غول دارویی Pfizer تهیه شده است. اسرائیل حتی هدف بلند پروازانه خود را تعیین کرده است که 80 درصد از 9 میلیون شهروند خود را تا ماه مه واکسینه کند. برنامه واکسیناسیون سریع به Pzifer کمک می کند تا درک کند که واکسن آن در بین گروه های سنی مختلف چگونه عمل می کند. اما همه از برنامه اسرائیل استفاده نمی کنند.