baki

ملاحظات بهداشت عمومی و از سرگیری سفرهای بین المللی

بسیاری از کشورها از ابتدای همه گیری COVID-19 سفرهای بین المللی را متوقف کرده اند اما اکنون برنامه هایی برای بازگشایی سفر دارند.

11 مرداد ماه| 99

این سند ملاحظات اساسی برای مقامات بهداشت ملی در هنگام بررسی یا اجرای بازگشت تدریجی به کارهای مسافرتی بین المللی را تشریح می کند. فرایند تصمیم گیری باید چند منظوره باشد و از هماهنگی اقدامات انجام شده توسط مقامات حمل و نقل ملی و بین المللی و سایر بخش های مرتبط اطمینان حاصل شود و با استراتژی های کلی ملی برای تنظیم بهداشت عمومی و اقدامات اجتماعی هماهنگ شود. برداشته شدن تدریجی اقدامات مسافرتی (یا محدودیت های موقتی) باید بر اساس ارزیابی دقیق انجام شود ، با در نظر گرفتن زمینه کشور ، الگوی اپیدمیولوژی و انتقال محلی ، اقدامات بهداشتی ملی و اجتماعی برای کنترل شیوع بیماری و ظرفیت های سیستم های بهداشتی در هر دو کشور مبدا و مقصد ، از جمله در نقاط ورودی. هر اقدام بعدی باید متناسب با خطرات بهداشت عمومی باشد و باید براساس ارزیابی تنظیم شود ، بطور منظم انجام شود زیرا وضعیت COVID-19 تکامل می یابد و مرتباً به مردم اطلاع داده می شود.