baki

انرژی گرمایی زمین در حال افزایش در منطقه شمال غربی است

اولین فاز نیروگاه گرمایی زمین در نزدیکی شهر مشكین شهر در استان اردبیل قرار است در مارس 2021 آنلاین شود. با این حال ، برخی از متخصصان در صنعت برق معتقدند ساخت چنین تأسیساتی از نظر اقتصادی غیرممکن است.

12 آبان | 99

ظرفیت این نیروگاه 55 مگاوات است. برق نیوز گزارش داد ، فاز اول با 5 مگاوات فاز تا پایان سال جاری تقویم فارسی در مارس 2021 عملیاتی می شود. نیروی زمین گرمایی به عنوان یک انرژی تجدید پذیر در نظر گرفته می شود زیرا منبع آن مقدار نامحدود گرمای تولید شده توسط هسته زمین است. بر اساس گزارش ها ، هزینه این پروژه بیش از 9 میلیون دلار است ، كه برخی از آنها در صنعت برق برای ساخت نیروگاه بسیار زیاد در نظر می گیرند در حالی كه می توان از خورشید و باد بسیار كمتر استفاده كرد.