baki

آزمایش Preflight Covid-19 در حال افزایش است - سوال این است که آیا کار می کند؟

پاناما این هفته مرزهای خود را برای مسافرانی که با آزمایش منفی Covid-19 می آیند یا پس از انجام یک آزمایش سریع هنگام فرود ، بازگشایی کرد.

17 آبان | 99

اما آزمایش کاملاً ساده نیست . هنگامی که ایسلند در 15 ژوئن بازگشایی شد ، در صورت منفی بودن آزمایش Covid-19 ، مسافران از دو هفته قرنطینه معاف کردند. کمتر از یک ماه بعد پرونده ها شروع به افزایش کردند.