baki

چین به میلیون ها نفر در پکن دستور می دهد تا آزمایش شوند

پس از ثبت سه مورد جدید در روز جمعه در پایتخت چین ، میلیون ها نفر در پکن در حال آزمایش COVID-19 هستند.

04 بهمن | 99

به استانهای سراسر کشور نیز دستور داده شده است که امکانات قرنطینه انبوه را تهیه کنند.سرزمین اصلی چین در حال حاضر 1960 مورد رسمی تایید شده دارد ، اما دولت تلاش زیادی می کند تا جلوی شیوع محدود تبدیل به موج دوم را بگیرد. چین بیش از یک هفته در هر روز بیش از 100 مورد را ثبت کرده است - در مقایسه با کشورهای غربی تعداد کمی است اما بالاترین میزان از ماه مارس است. روز جمعه 103 مورد دیگر ثبت شد. تقریباً دقیقاً یک سال از اولین حصر در ووهان ، که در آن زمان بی سابقه بود ، دهها میلیون نفر دوباره تحت محدودیت های مشابه زندگی می کنند.